Regulamin Fabrado obowiązujący od dnia 29 czerwca 2019 roku

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1. Definicje

W Regulaminie:

„Regulamin Fabrado” oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania oraz warunki zawierania umów na odległość pomiędzy Morele.net a Użytkownikiem dotyczących Fabrado;

„Morele.net”oznacza podmiot będący twórcą Fabrado,zajmujący się jego administrowaniem oraz utrzymaniem , będący spółką zawiązaną i działającą zgodnie z przepisami prawa polskiego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390511, NIP 9451972201, REGON 356567685, o kapitale zakładowym wynoszącym 847.200,00; „Fabrado” oznacza oprogramowania do tworzenia i zarządzania chmurą prywatną, publiczną i hybrydową; zawiera panel administracyjny dla operatorów wewnętrznych, panel administracyjny dla Użytkowników, oprogramowanie zarządzające wirtualizacją serwerów fizycznych, oprogramowanie integrujące się z zewnętrznymi systemami monitoringu;

„Usługa Fabrado” oznacza usługę świadczoną przez Morele.net na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy oraz Regulaminu Fabrado związaną z korzystaniem z Fabrado;

„Użytkownik” oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną będącą stroną Umowy, korzystającą z usługi Fabrado, posiadającą indywidualne konto oraz zdefiniowany Klucz SSH.

„Umowa”oznacza umowę zawieraną na odległość za pośrednictwem strony internetowej

www.fabrado.com, pomiędzy Morele.net a Użytkownikiem, po dokonaniu płatności,

dotyczącą świadczenia usługi Fabrado;

„Konto Użytkownika” oznacza konto dedykowane danemu Użytkownikowi, znajdujące się na stronie my.fabrado.com umożliwiające zarządzanie usługą Fabrado oraz tworzenie Maszyn

Wirtualnych;

„Usługa Utrzymania” oznacza usługę utrzymania ciągłości działania i wsparcia technicznego Fabrado;

„Maszyna Wirtualna” oznacza system operacyjny uruchamiany na fizycznym komputerze, który może współdzielić zasoby z innymi maszynami wirtualnymi uruchomionymi na tym komputerze;

„Rachunek Użytkownika” oznacza miejsce, na którym wskazany jest poziom środków wpłaconych przez danego Użytkownika w związku z korzystaniem z usługi Fabrado.

1.2. Interpretacje

a) Terminy użyte w liczbie pojedynczej obejmują, odpowiednio, liczbę mnogą danego

terminu i na odwrót, chyba że co innego wynika z kontekstu ich użycia.

b) Odniesienia, w Regulaminie Fabrado, do punktu stanowią odniesienia do punktu

Regulaminu Fabrado, a odniesienia do Załącznika stanowią odniesienia do załącznika

Regulaminu Fabrado.

c) Odniesienia, w Regulamine Fabrado lub w Załącznikach, do postanowienia prawa

stanowią odniesienia do danego postanowienia aktu prawnego wraz ze zmianami, w

tym do nowelizacji tego aktu prawnego.

d) Odniesienia, w Regulaminie Fabrado lub w Załącznikach, do umowy lub innego

dokumentu stanowią odniesienia do takiej umowy lub takiego dokumentu wraz z ich

zmianami lub do umów i dokumentów ich zastępujących.

1.3. Zagrożenia

a) Morele.net informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za

pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.

b) Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”.

c) By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Morele.net równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik:

*Cookies,

*Morele.net przesyła Użytkownikowi e-maile oraz wiadomości SMS, w których

potwierdza otrzymanie zgłoszenia, ewentualne otrzymanie płatności i przebieg

realizacji zlecenia.

2. ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z USŁUGI FABRADO

2.1. Użytkownik, który chce rozpocząć korzystanie z Fabrado, obowiązany jest do zawarcia

Umowy. Do skutecznego zawarcia Umowy koniecznym jest: zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Fabrado (Regulamin Fabrado zostanie przesłany na adres mailowy Użytkownika w formacie pdf), wypełnienie formularza na stronie www.fabrado.com
i założenie Konta Użytkownika, akceptacja zgłoszenia Użytkownika przez Morele.net.

2.2. Chwilą, w której Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usługi Fabrado, jest moment

otrzymania przez Użytkownika wiadomości mailowej przesłanej przez Morele.net
w przedmiocie akceptacji zgłoszenia Użytkownika. Do uruchomienia funkcjonalności Fabrado niezbędnym jest zasilenie Rachunku Użytkownika.

2.3. W ramach utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest podać imię,

nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Podanie numeru telefonu

komórkowego oraz adresu e-mail jest warunkiem koniecznym świadczenia usług przez

Morele.net (aktywacja Konta Użytkownika dokonywana jest za pomocą maila

aktywacyjnego).

2.4. W chwili umożliwienia dostępu do Konta Użytkownika, pomiędzy Morele.net a Użytkownikiem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą

elektroniczną dotycząca Konta Użytkownika. Konsument może od tej umowy odstąpić na

zasadach określonych w Regulaminie.

2.5. Korzystanie z usługi Fabrado możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, z następujących, minimalnych wymagań

technicznych:

i. Mozilla Firefox w wersji 63 lub nowszej, lub

ii. Google Chrome w wersji 72 lub nowszej,

iii. Oprogramowanie klienta protokołu SSH w wersji 2.

3. ZAPEWNIENIA I OBOWIĄZKI MORELE.NET

3.1. Morele.net oświadcza i zapewnia Użytkownika, że:

i. jest wyłącznie uprawniona do dysponowania Fabrado;

ii. przysługują jej wyłączne autorskie prawa majątkowe do Fabrado i jest uprawniona do

rozporządzania nimi;

iii. posiada prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Fabrado;

iv. posiada wszelkie uprawnienia i możliwości techniczne pozwalające jej wykonać

Umowę z zachowaniem należytej staranności.

3.2. Morele.net obowiązana jest do:

i. świadczenia usługi Fabrado w sposób ciągły (z wyłączeniem przerw technicznych);

ii. realizacji Usługi Utrzymania z dołożeniem najwyższej staranności;

iii. zapewnienia infrastruktury sprzętowej w tym pamięci RAM i pamięci masowej;

iv. zapewnienie infrastruktury technicznej, połączenia do sieci Internet i zasilania

niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury sprzętowej.

4. ZAPEWNIENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

4.1. Użytkownik oświadcza i zapewnia Morele.net, że:

i. będzie korzystał z usługi Fabrado zgodnie z Umową oraz Regulaminem Fabrado;

ii. nie będzie podejmował działań, w związku z korzystaniem z usługi Fabrado, które

naruszają lub mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje w tym

nie będzie dopuszczał się działań takich jak:

*ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne,

*łamanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, stron internetowych,

*ingerowanie w nagłówki wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy, *propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym służących do łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych, propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych;

iii. nie będzie podejmował czynności, które destabilizowałyby pracę Morele.net, lub

utrudniałyby w jakikolwiek sposób dostęp do Fabrado;

iv. nie będzie uruchamiał programów mających na celu przełamywanie zabezpieczeń

komputerowych, zakłócania stabilności działania systemów komputerowych;

v. nie będzie używał usługi Fabrado do przechowywania treści naruszających przepisy

prawa w tym prawa autorskiego;

vi. nie będzie używał usługi Fabrado w celu zakłócania pracy innych serwerów

podłączonych do Internetu, wysyłania niechcianych wiadomości email (spamu);

vii. nie będzie podejmowanie innych działań na szkodę Morele.net, innych Użytkowników

lub osób trzecich;

4.2. Użytkownik obowiązany jest do:

i. aktualizacji danych kontaktowych wskazanych podczas rejestracji, które zostały

zapisane na Koncie Użytkownika;

ii. zabezpieczenie haseł wykorzystywanych przy korzystaniu z usługi Fabrado,

zabezpieczenie dostępu do usługi Fabrado oraz do Konta Użytkownika przed

nieuprawnionym dostępem osób trzecich;

5. OPIS USŁUGI FABRADO

5.1. W ramach usługi Fabrado Użytkownik uprawniony jest do utworzenia i korzystania z Maszyn Wirtualnych na infrastrukturze IT stanowiącej własność Morele.net.

5.2. Użytkownik ma kontrolę nad Maszyną Wirtualną, którą może konfigurować według własnych preferencji.

5.3. Użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi, które przechowuje w Maszynie Wirtualnej.

5.4. Morele.net nie ponosi odpowiedzialności za dane, programy itp. gromadzone oraz

udostępniane przez Użytkownika za pośrednictwem Fabrado.

5.5. Morele.net, po dokonaniu płatności, udostępnia Użytkownikowi wstępnie skonfigurowaną Maszynę Wirtualną, na której Użytkownik może uruchamiać swoje programy, przechowywać dane, zmieniać jej konfiguracje.

5.6. Usunięcie przez Użytkownika danej Maszyny Wirtualnej powoduje równocześnie usunięcie wszystkich danych, które zostały na niej zapisane.

5.7. Użytkownik może dodatkowo nabyć od Morele.net usługi dodatkowe tj. min. usługi

umożliwiające tworzenia kopii zapasowych, tworzenie prywatnego połączenia sieciowego

między wirtualnymi maszynami (dalej jako: „Usługi Dodatkowe”). Szczegółowy wykaz

Usług Dodatkowych znajduje się w zakładce pod adresem https://fabrado.com/price_list.

6. AWARIA W PRACY FABRADO ORAZ REKLAMACJE

6.1. Morele.net zobowiązuje się do świadczenia Usługi Utrzymania. W ramach Usługi Utrzymania Morele.net zobowiązuje się do:

i. rozwiązywania problemów i błędów związanych z działaniem Fabrado;

ii. instalacji systemu monitoringu infrastruktury wykorzystywanej przez Fabrado;

6.2. W razie wystąpienia awarii w pracy Fabrado, Morele.net zobowiązuje się do podjęcia działań w celu ich usunięcia w następującym czasie:

*Błąd krytyczny - błąd polegający na niedostępności usługi Fabrado – czas reakcji 2 dni

robocze. W razie zastosowania rozwiązania tymczasowo redukującego problem błąd

zostanie przeklasyfikowany do kategorii Błędu normalnego z odpowiednio dłuższym

czasem reakcji;

*Błąd normalny - błąd polegający na błędach w działaniu głównych funkcji Fabrado –

czas reakcji 6 dni roboczych.

6.3. Morele.net przyjmuje zgłoszenia w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00. Termin

początkowy czasu reakcji rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu roboczym dokonania

zgłoszenia. W razie zgłoszenia błędu po godzinie 17.00 czas reakcji rozpoczyna się nie

wcześniej niż o godzinie 9.00 dnia następnego.

6.4. Strony zgodnie postanawiają, że zgłoszenia awarii dokonywane będą przez Użytkowników za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie my.fabrado.com.

6.5. W przypadku wystąpienia Błędu krytycznego lub Błędu normalnego, z Rachunku

Użytkownika nie będą pobierane środki pieniężne za czas występowania błędu a w wypadku

ich wcześniejszego pobrania, środki zostaną niezwłocznie zwrócone.

6.6. Wszelkie pozostałe zastrzeżenia do funkcjonowania usługi Fabrado powinny być zgłaszane poprzez złożenie reklamacji. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem wiadomości email na adres [email protected] oraz pisemnie na adres siedziby Morele.net.

6.7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Morele.net

niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z

takim zawiadomieniem do Użytkownika przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy

uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6.8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Morele.net w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

6.9. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony przez Morele.net

drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

7. CZAS KORZYSTANIA Z USŁUGI FABRADO

7.1. Możliwość wykorzystywania funkcjonalności Fabrado zależna jest od sumy środków

wskazanych na Rachunku Użytkownika.

7.2. W przypadku wyczerpania wszystkich środków wskazanych na Rachunku Użytkownika oraz ich nieuzupełnienia w terminie 24 godzin, z Konta Użytkownika usunięte zostaną wszystkie utworzone tam Wirtualne Maszyny wraz z danymi, które zostały na nich zapisane.

7.3. Przed usunięciem z Konta Użytkownika Wirtualnych Maszyn (wraz z danymi), w związku z brakiem środków uwidocznionych na Rachunku Użytkownika, Użytkownik zostanie dwukrotnie powiadomiony o zerowym stanie środków na jego rachunku oraz konsekwencjach jego nieuzupełnienia.

7.4. Morele.net uprawniona jest do natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika (wraz z

Wirtualnymi Maszynami oraz wszystkimi zapisanymi danymi) w przypadku:

Naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu Fabrado

w tym pkt 4.1 w szczególności poprzez podjęcie przez Użytkownika działań mających

na celu wyrządzenie szkody Morele.net, innym Użytkownikom lub osobom trzecim, a

także działań zakłócających pracę systemów Morele.net lub innych Użytkowników;

Nieusunięcia przez Użytkownika przyczyn Blokady Konta;

7.4. Morele.net uprawniona jest do czasowej blokady Konta Użytkownika (wyłączenia

funkcjonalności Fabrado) (dalej jako „Blokada Konta”), w przypadku:

Czasowego braku środków wskazanych na Rachunku Użytkownika;

Uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu

Fabrado lub przepisów prawa - do czasu nadesłania przez Użytkownika informacji

wyjaśniających.

7.5. Niezwłocznie po dokonaniu Blokady Konta Morele.net poinformuje Użytkownika drogą

mailową o blokadzie oraz jej przyczynach a także, ewentualnie wezwie Użytkownika do

nadesłanie informacji wyjaśniających. W przypadku, gdy przyczyna blokady może zostać

usunięta, Morele.net wezwie Użytkownika do jej usunięcia w wyznaczonym terminie,

informując równocześnie o konsekwencjach jej nieusunięcia.

7.6. Blokada Konta oznacza brak dostępu Użytkownika do usługi Fabrado jednak bez usunięcia przez Morele.net treści, danych, informacji, aplikacji, programów itp. umieszczonych przez Użytkownika jego koncie.

8. WYNAGRODZENIE

8.1. W celu skorzystania z usługi Fabrado (utworzenia Wirtualnej Maszyny) Użytkownik

obowiązany jest do dokonają płatności (za pomocą platformy dotpay) kwotą umożliwiającą

korzystania z usługi Fabrado przez co najmniej jedną godzinę - zgodnie z cennikiem

znajdującym się w zakładce https://www.fabrado.com/price_list. Wpłacona kwota zostanie

uwidoczniona na Rachunku Użytkownika.

8.2. Opłata za korzystanie z usługi Fabrado naliczana jest z góry, za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z Fabrado.

8.3. Każda rozpoczęta godzina korzystania z usługi Fabrado oznacza pomniejszenie środków wskazanych na Rachunku Użytkownika o odpowiednią stawkę godzinową – w zależności od wariantu wybranego przez Użytkownika podczas dokonywania płatności (wariant zostały wskazane w zakładce https://www.fabrado.com/price_list).

8.4. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z usługi Fabrado, środki które

widnieją na Rachunku Użytkownika tj. środki, które zostały wpłacone przez Użytkownika,

(środki przyznane w ramach promocji, rabatów itp. nie będą wypłacane Użytkownikom),

zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany w rezygnacji.

9. DOKUMENTACJA PODATKOWA

9.1. Dokumentem podatkowym potwierdzającym zawarcie Umowy jest paragon albo faktura VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Użytkownika nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Użytkownik będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Użytkownika, domniemywać się będzie, iż przystąpił od do Umowy jako przedsiębiorca.

9.2. Użytkownik składając zamówienie na usługę Fabrado za pomocą strony internetowej

www.fabrado.com wyraża zgodę na otrzymanie od Morele.net faktury elektronicznej.

Akceptację tą Użytkownik może cofnąć w każdym czasie, w formie mailowej.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie

Użytkownikowi będącemu Konsumentem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Fabrado.

10.2. Konsument, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania

przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o

konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania

zamówienia.

10.3. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 10.9 poniżej.

10.4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Morele.net przyjęła jego ofertę, przestaje ona wiązać.

10.5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku

sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

10.6. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Morele.net oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Morele.net zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Konsumenta i przesłania go Morele.net.

10.7. Morele.net niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na trwałym nośniku otrzymanie

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.8. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Użytkownika, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

10.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów

wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

(a) świadczenie usług, jeżeli Morele.net wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Morele.net utraci prawo odstąpienia od umowy;

(b) których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

(c) o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na

nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go

przez Morele.net o utracie prawa odstąpienia od umowy.

(d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10.10. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od umowy Morele.net ma obowiązek zwrócić Konsumentowi

wszystkie dokonane przez niego płatności.

10.11. Morele.net dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.12. Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Morele.net rozpoczęła świadczenie usługi Fabrado przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

10.13. Odstąpienie od Umowy oznacza brak dostępu Użytkownika do usługi Fabrado wraz z

usunięciem w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów itp.

umieszczonych przez Użytkownika na jego koncie.

11. DANE OSOBOWE

11.1. Administratorem danych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umowy jest Morele.net.

11.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi Fabrado, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę (w tym w celach marketingowych).

11.3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

11.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Niniejsze Regulamin Fabrado obowiązują od dnia 29 czerwca 2019 roku.

12.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Morele.net za pomocą wiadomości email lub pisemnie na adres siedziby Morele.net.

12.3. Morele.net jest uprawniona do zmiany warunków korzystania z usługi Fabrado w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Fabrado, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Użytkownicy, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania Umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym.

12.4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu Fabrado decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Morele.net oraz Użytkownika.

12.5. Morele.net udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Użytkownika, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Użytkowników, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

12.6. W przypadku uzyskania przez Morele.net zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Morele.net podejmie działania w zakresie Blokady Konta i/lub usunięcia takich treści,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12.7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem Fabrado jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa

majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o

rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej

(np.http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html); wystąpienie z wnioskiem do

Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu

pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o

pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (np.

http://.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/mediacje/); Niezależnie od powyższego Konsument

może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów (np. http://

www.bip.krakow.pl/?id=400). Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter

dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

12.8. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy

miejscowo dla siedziby Morele.net.

12.9. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.